top of page

Acerca de

Image by Bradyn Trollip

Mediation

Mediation

Bij mediation worden partijen samengebracht en wordt gestructureerd naar een oplossing gewerkt. De mediator bemiddelt als onafhankelijke derde en faciliteert het proces. Voordeel van deze aanpak is dat er ruimte is voor creatieve oplossingen die veelal bij een gang naar de rechter niet aan de orde komen. Daarnaast bespaart het tijd en kosten en wordt verdere escalatie van het conflict voorkomen.


Kortom, waar de uitspraak van de rechter voor minstens een van de partijen tot een een onbevredigende oplossing kan leiden, is bij mediation sprake van overeengekomen oplossingen.


Goethart Consultancy & Mediation is gespecialiseerd in business- en arbeidsmediation. Een mediation wordt afgesloten met oplossingen die juridisch en zakelijk haalbaar zijn. Deze worden vastgelegd in een (vaststellings-)overeenkomst.

 

Zakelijke mediation

Van zakelijke mediation is sprake bij conflicten binnen (familie)bedrijven, maatschappen, directies en RvC’s, zoals bij fusies of overnames. Ook bijvoorbeeld geschillen tussen een bedrijf en een klant of leverancier. Voorbeelden waarbij het belangrijk is de relatie te behouden. 

Kenmerkend voor zakelijke mediation is dat het vaak gaat over complexe situaties met grote belangen, zoals de continuïteit van een bedrijf. De mediator inventariseert de belangen van alle betrokkenen en neemt hierin de juridische, bedrijfseconomische en financiële componenten mee. Door het toepassen van verschillende technieken en methoden wordt zicht gekregen op de onderliggende fricties en 'common ground'. Dat stelt partijen in staat om vanuit andere invalshoeken naar een situatie te kijken en tot passende oplossingen te komen. De mediator stuurt het proces, betrokken partijen werken gezamenlijk aan de oplossing.

Mijn werkwijze
Na het intakegesprek stellen we allereerst een mediation overeenkomst op, die door de betrokken partijen wordt ondertekend. Vertrouwelijkheid is hierbij een van de basisvoorwaarden. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld de resultaten van de mediation nooit openbaar gemaakt worden in tegenstelling tot een rechterlijke uitspraak.
Gemaakte afspraken omtrent de oplossing worden aan het eind van het bemiddelingsproces vastgelegd in een overeenkomst die bindend is. Gemiddeld zijn 4 tot 6 bijeenkomsten nodig. 

 

Arbeidsmediation
Arbeidsmediation kan worden ingezet bij uiteenlopende vormen van arbeidsconflicten. Het kan gaan om onenigheid tussen leidinggevende en medewerker, een ruzie of uit de hand gelopen meningsverschil tussen collega's of in een team. Vanuit mijn managementervaring ken ik de dynamiek binnen een bedrijf of organisatie. We spreken dezelfde taal.
 
Waaraan kunt u denken bij arbeidsmediation:
- ziekte-, verzuim of reintegratie problematieken; Wet Verbetering Poortwachter
- arbeidsconflicten over functies, roosters, conflict leidinggevende, conflict collega
- bij reorganisaties, transitievergoedingen, ontslag
- exit mediation
 
Mijn werkwijze
Het eerste gesprek is een individueel kennismakingsgesprek met de betrokkenen. Zij krijgen een toelichting op het proces en hebben de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna gaan partijen met elkaar in gesprek. Gemiddeld zijn 2 tot 4 bijeenkomsten nodig om tot overeenstemming te komen. Afspraken worden aan het eind vastgelegd in een (vaststellings-)overeenkomst.

 

Pre-mediation

Het is een misverstand te denken dat mediation alleen ingezet kan worden bij conflicten. Juist bij het voorkomen van conflicten kan een mediator al een rol spelen. Dat wordt pre-mediation genoemd.

Het doel van de pre-mediation is om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie en de mate van escalatie. Het resultaat kan zijn dat een verschil van inzicht snel is opgelost en formele vervolgstappen niet meer nodig zijn. De pre-mediation kan ook een goede voorbereiding zijn op een formele mediation.

Mijn werkwijze
De pre-mediation bestaat uit een (online) individueel intakegesprek met beide partijen, gevolgd door één (fysiek) gezamenlijk gesprek.

Online-mediation

Als het niet mogelijk is om met elkaar fysiek af te spreken, is online mediation een goed alternatief. Mijn ervaringen hiermee zijn positief. Het is dus niet nodig om mediation uit te stellen! Voor meer informatie verwijs ik naar de veelgestelde vragen.

bottom of page